– Is dit bericht niet goed te lezen? Klik hier om dit bericht direct in uw browser te bekijken –
EQAVET NL
Nieuwsbrief # 02 | september 2013
Via deze nieuwsbrief brengt Euroguidance Nederland u met regelmaat op de hoogte van nationale en Europese ontwikkelingen en evenementen op het terrein van loopbaanbegeleiding. Kijk ook voor de laatste updates op www.euroguidance.nl

Inventarisatie stand van zaken professionaliteit loopbaanbegeleiders in het mbo
In opdracht van het ministerie van OCW zal Euroguidance Nederland eind 2013 diepte-interviews houden met een zestal roc’s, aoc’s en vakscholen. Dit zal een aantal ‘portretten’ opleveren waarin andere scholen zich kunnen herkennen.  
MBO Raad en MBO Diensten zijn bij de voorbereiding betrokken. In de volgende nieuwsbrief hopen wij u hierover verder te kunnen informeren.
   
Troonrede 2013
Loopbaanbegeleiding is een van de speerpunten in 2013. Koning Willem Alexander sprak dit onder meer uit tijdens de troonrede van 17 september jl. Met sectorplannen van werkgevers en werknemers wordt beoogd om zoveel mogelijk mensen aan het werk te houden en te krijgen. De focus ligt op meer banen en stageplaatsen voor jongeren, behoud van vakkrachten en betere begeleiding van werk naar werk en het bestrijden van de jeugdwerkloosheid.
Hiervoor stelt de regering 600 miljoen euro beschikbaar. Daarnaast zullen sociale partners het voortouw nemen bij begeleiding van werk naar werk met onder meer scholing.
 Lees meer
Online tool: School Guidance handbook
School Guidance Handbook is een online tool ter ondersteuning van leerlingen/studenten in het kader van loopbaanbegeleiding in Ierland. Het online handboek is verdeeld in vier verschillende secties met aandachtsgebieden voor de loopbaanbegeleider zelf, het instellingsniveau, het loopbaanbeleid en loopbaanbegeleiding in een internationale context. De tool of handboek biedt voor Nederland veel goede en bruikbare voorbeelden voor iedereen, uit alle sectoren.
 Lees meer
Animatievideo: Loopbaancompetenties & leeromgeving van leerlingen in het beroepsonderwijs
Een weergave van de uitkomsten van het onderzoek naar loopbaancompetenties en de leeromgeving van leerlingen in het beroepsonderwijs. Dit onderzoek is uitgevoerd door Marinka Kuijpers en Frans Meijers.
 Lees meer


SEMINARS
IAEVG conference
24-27 september 2013, Montpellier (FR)
Hoe kan loopbaanbegeleiding bijdragen aan de opvatting van de burgers dat hun persoonlijke ontwikkeling verband houdt met de ontwikkelingen van anderen en het algemeen welzijn? Welk overheidsbeleid kan hiervoor worden geïmplementeerd?
Jutta König, bestuurslid van de CMI (Career Management Institute) en voorzitter van het Institute of Career Certification International, neemt namens Euroguidance en Nederland deel aan deze conferentie. De werktitel van de conferentie is: Career counselling: a human or a citizen’s right?
 Lees meer
Conference ESCO goes live
23-24 oktober 2013, Brussel (B)
Tijdens de conferentie zal ESCO -the Classification of European Skills/Competences, Qualifications and Occupations- tesamen met de ESCO-portal officieel worden gelanceerd.
Het is de eerste keer dat ESCO publiek toegankelijk zal zijn.
ESCO biedt gelegenheid voor verdere Europese samenwerking op deze beleidsterreinen. ESCO is opgericht door Europese en nationale belanghebbenden en de Europese Commissie. Peter van Deursen zal namens Euroguidance Nederland deelnemen aan deze conferentie.
 Lees meer
Conference EUNEC 'early school leavers'
18-20 november 2013, Vilnius (LT)
Het terugdringen van het aantal voortijdig schoolverlaters is een centraal thema in Europa en is een essentiële bijdrage aan de Europa 2020-agenda. Het aandeel van voortijdige schoolverlaters moet in 2020 worden teruggebracht tot maximaal 10%. Tijdens de conferentie zal met de onderwijsraden middels een state of the art  gediscussieerd worden over welke nationale (beleids)aanpassingen nodig om deze doelstelling te halen. Deelnemers uit Nederland zijn Peter van Deursen namens Euroguidance Nederland, Martine Soethout namens Projectdirectie Voortijdig Schoolverlaten en Rik Steenaard namens ROC Scalda.
 Lees meer
Conferentie 'Het onzekere voor het zekere: kwetsbaarheid als kracht in loopbaandialogen'
28 november 2013, Den Haag
Deze conferentie is het vervolg op de conferentie 'Wiens verhaal telt? Naar een narratieve en dialogische loopbaanbegeleiding', die in november 2011 werd georganiseerd door het lectoraat 'Pedagogiek van de Beroepsvorming'. Waar in 2011 het accent lag op het realiseren van een narratieve benadering die tegelijkertijd ook dialogisch was, ligt nu het accent op het creëren van materiële en symbolische ruimte in het loopbaangesprek voor onzekerheid en het 'nog niet weten'. Peter van Deursen zal namens Euroguidance Nederland deelnemen aan deze conferentie.
 Lees meer
Workshop: Live the life you love
28-29 november 2013, Den Haag

Leef het leven waar jij van droomt, Life coach and best-selling author Barbara Sher is coming to town!

Never have time for what you really want to do? Always wanted to tend panda bears? Write a book? Pick grapes in the South of France? Sing on a cruise ship? Find out why you must do what you love instead of saying, “maybe some day...”

 Lees meer


TERUGBLIK BIJEENKOMSTEN
Netwerkbijeenkomst Leren en Werken
5 september 2013
Frans van Hoek heeft een presentatie gegeven over Euroguidance, met speciale aandacht voor wat Euroguidance kan betekenen voor projectleiders van de leerwerkloketten. De thema’s zoals jeugdwerkeloosheid en e-coaching in loopbaandienstverlening zijn in Nederland en Europa actueel, en interessant voor verdieping. Euroguidance Nederland zal hiertoe het initiatief nemen.
     
Conference 'New technologies for career guidance and networking'
9 mei 2013
De conferentie was georganiseerd ter afsluiting van het JOBTRIBU project. In het project is gebruik gemaakt van open source software die we ook in Nederland kennen, zoals de elektronische leeromgeving Moodle voor het leren van loopbaancompetenties, de digitale portfolio Mahara, waarmee het individu zich kan presenteren en OpenMeetings webconferencing, voor webinars. Afgevaardigden vanuit Nederland waren Frans van Hoek en Peter van Deursen van Euroguidance Nederland en Theo van de Veerdonk van de Gemeente 's-Hertogenbosch en Marianne Zoetmulder, projectleider leerwerkloketten bij UWV.
 Lees meer
ELGPN Meeting
6-7 juni 2013
Thea van den Boom van het ministerie van OCW en Frans van Hoek van Euroguidance Nederland namen deel aan de bijeenkomst van het European Lifelong Guidance Policy Network (ELGPN), dat plaatsvond in Tallinn in Estland op 6 en 7 juni 2013. 

“What are the key issues in the process of implementation?”  De focus zal in 2013 meer liggen op het proces van implementatie dan op de inhoud.
 Lees meer
Studiebezoek Poolse delegatie voor het delen van expertise rond LOB
27 augustus 2013
Deze delegatie is mede verantwoordelijk voor onderwijsvernieuwing voor het Poolse voortgezet onderwijs. Dit doen zij in opdracht van het Poolse ministerie van Onderwijs. De projectgroep bezocht CINOP en sprak daar met Wil Bom over de wijze waarop in Nederland  ondersteuning van het voortgezet en beroepsonderwijs rond het thema LOB wordt vormgegeven en hoe dit is geregeld.

 Lees meer


EUROPESE PUBLICATIES
Empowering vulnerable adults to tackle labour market challenges
Deze publicatie wil het bewustzijn van beleid en praktijk vergroten die kwetsbare volwassenen ondersteunen bij het aangaan van uitdagingen op de arbeidsmarkt. Hoewel deze publicatie is gericht op de praktijk, bevat het belangrijke boodschappen voor de Europese beleidsmakers.
De voorbeelden in deze publicatie richten zich op ondersteuning voor een succesvolle integratie op de arbeidsmarkt van migranten, etnische minderheden, laaggeschoolden en oudere werknemers.
 Lees meer
eGuidance in Denemarken 
eGuidance is een aanvulling op het bestaande Deense loopbaanbegeleidingssysteem. Met eenvoudige toegang tot onafhankelijke informatie en advies over onderwijs, werkgelegenheid en ondersteuning voor carrièremanagement en competentieontwikkeling wil de Deense regering bereiken dat elke jongere wordt gestimuleerd om in het onderwijs te participeren. Via verschillende communicatiekanalen kan contact worden gelegd met ervaren adviseurs.
 Lees meer
Rapport: An Aspirational Nation: Creating a culture change in careers provision
Dit rapport daagt werkgevers, vertegenwoordigers vanuit de overheid, onderwijs- en loopbaanbegeleidingssector uit om doortastend op te treden bij het ontwerpen van een meer samenhangend nationaal en lokaal banenaanbod voor jongeren en volwassenen.
 Lees meer


EUROGUIDANCE NEDERLAND
Versterking team
Wil Bom, senior consultant van CINOP Advies, zal een inventarisatie doen naar de stand van zaken rond de professionaliteit van loopbaanbegeleiders in het mbo.
José Hermanussen, onderzoeker van ECBO, zal kennisdelingssessies organiseren rondom thema’s die te maken hebben met de aansluiting beroepsonderwijs en arbeidsmarkt.
 Lees meer
Wat doet Euroguidance Nederland?
Euroguidance Nederland vervult de rol van ‘Nederlands loopbaan Europees kennispunt’ in het licht van een leven lang leren. Dit betekent dat relevante informatie over loopbaan(begeleiding) vanuit Europa gekoppeld wordt aan relevante en actuele onderwerpen op het gebied van loopbaan(begeleiding) in Nederland, voor partners en intermediaire organisaties in de sectoren beroepsonderwijs en arbeidsmarkt.
Het koppelen van Europese informatie en ontwikkelingen zal op actieve wijze gebeuren door met belanghebbenden in gesprek te gaan en bijeenkomsten en studiebezoeken te organiseren.
In de werkwijze staat verbinding met wat er in Nederland speelt voorop naast het verbreden en verdiepen van het eigen perspectief door van Europa te leren.


Euroguidance Nederland • Postbus 1585 • 5200 BP 's-Hertogenbosch
T: +31(0)73 680 07 62 • info@euroguidance.nlwww.euroguidance.nltwitter.com/euroguidance
© Euroguidance Nederland
Profiel wijzigen | mail a friend | aanmelden | afmelden