– Is dit bericht niet goed te lezen? Klik hier om dit bericht direct in uw browser te bekijken –
EQAVET NL
Nieuwsbrief # 01 | april 2013
Euroguidance Nederland vervult de rol van ‘Nederlands loopbaankennispunt EU’ in het licht van een leven lang leren. Dit betekent dat relevante informatie over loopbaan(begeleiding) vanuit Europa gekoppeld wordt aan relevante en actuele onderwerpen op het gebied van loopbaan(begeleiding) in Nederland, voor partners en intermediaire organisaties in de sectoren beroepsonderwijs en arbeidsmarkt. Het koppelen van Europese informatie en ontwikkelingen zal op actieve wijze gebeuren door met belanghebbenden in gesprek te gaan en bijeenkomsten en studiebezoeken te organiseren. In de werkwijze staat verbinding met wat er in Nederland speelt voorop naast het verbreden en verdiepen van het eigen perspectief door van Europa te leren.

Via deze Euroguidance nieuwsbrief brengen wij u met regelmaat op de hoogte van nationale en Europese ontwikkelingen en evenementen op het terrein van loopbaanactiviteiten. Kijk ook voor de laatste updates op www.euroguidance.nl


EUROGUIDANCE NEDERLAND
Euroguidance Nederland: activiteitenplan 2013
Bij het opzetten van activiteiten legt Euroguidance zoveel mogelijk verbinding tussen nationale behoeften/wensen en Europese verplichtingen om zo te komen tot een programma dat enerzijds toegevoegde waarde voor loopbaanbegeleiding in Nederland biedt en anderzijds voldoet aan de verwachtingen die Europa heeft.
 Lees meer
Euroguidance Nederland: wie is wie
Het team Euroguidance Nederland stelt zich voor:  
Frans van Hoek is per 1 mei 2013 projectleider van Euroguidance. Peter van Deursen blijft verantwoordelijk voor de Europese activeiten in het kader van het Euroguidanceprogramma. Marlieke van Grinsven zal zich binnen Euroguidance bezig gaan houden met het opzetten van het Nederlands loopbaankennispunt EU. Carolien Hoefsmit ondersteunt het programma op administratief en financieel gebied en Franka van de Wijdeven verzorgt alle communicatie-activiteiten.
 Lees meer
PUBLICATIES
IAEVG-conferentie oktober 2012 - Impressie van 10 deelnemers
Van 3 tot en met 6 oktober 2012 vond in Mannheim de IAEVG-conferentie (International Association for Educational and Vocational Guidance) plaats, met als titel: 'Career guidance for social justice, prosperity and sustainable employment – challenges for the 21st century'. Namens Euroguidance Nederland namen tien Nederlandse loopbaanprofessionals en onderzoekers uit zowel onderwijs als arbeidsveld deel aan deze conferentie. Van hun bevindingen is een brochure samengesteld.
 Lees meer
Inventarisatie studie- en beroepskeuzewebsites
In dit rapport zijn diverse relevante websites voor het (v)mbo in kaart gebracht. Ook is gekeken naar de aanpak bij het hoger onderwijs (ho) en of dit als voorbeeld kan dienen. Een evaluatie van studie- en beroepskeuze websites voor het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Het zijn belangrijke websites, want zij hebben invloed op de keuze die jongeren (en soms ook volwassenen) maken voor hun toekomst.

 Lees meer
EXTERNE EVENEMENTEN
Conference ‘Life designing and career counseling’ 20-22 juni 2013 Padova (IT)
The idea of this conference was born during the International Conference ‘Vocational designing and career counseling’, held in Padova in September 2011.  At that time several important scholars of decision making and career planning processes agreed that times characterized by marked uncertainty, such as those we are currently experiencing, require promoting individuals’ resilience against adversities, studying and teaching how to accept a delay in reinforcements and satisfactions, and transforming indecision and uncertainty into opportunities. 
 Lees meer
Conferentie 'Het onzekere voor het zekere: kwetsbaarheid als kracht in loopbaandialogen', 28 november 2013 
Deze conferentie is het vervolg op de conferentie 'Wiens verhaal telt? Naar een narratieve en dialogische loopbaanbegeleiding', die in november 2011 werd georganiseerd door het lectoraat 'Pedagogiek van de Beroepsvorming'. Onder dezelfde titel is in 2012 een boek verschenen bij Garant,met daarin vrijwel alle bijdragen aan de conferentie. Waar in 2011 het accent lag op het realiseren van een narratieve benadering die tegelijkertijd ook dialogisch was, ligt nu het accent op het creëren van materiële en symbolische ruimte in het loopbaangesprek voor onzekerheid en het 'nog niet weten'.
 Lees meer
UIT DE PROJECTEN
Improve: Guide for Validation of Career Guidance Practitioner’s Competence
 Vanuit het LLP Grundtvig-project Improve is een handboek uitgebracht rond de assessment en validering van competenties van loopbaanprofessionals. Het handboek geeft een bronnenoverzicht, een overzicht van methodologieën voor het beoordelen van competenties van loopbaanprofessionals, de aanzet tot een tool voor de validatie van competenties van loopbaanprofessionals en landenrapporten van de zes partnerlanden.
 Lees meer
VERSLAG EVENEMENTEN
'New technologies for career guidance and networking' 9 mei 2013
Als afsluiting van het Europese Project Jobtribu werd een internationale conferentie georganiseerd over hoe loopbaanbegeleiders en arbeidsvoorzieningen nieuwe manieren kunnen vinden om jongeren te ondersteunen in hun loopbaanvragen, toeleiding naar de arbeidsmarkt of de ontwikkeling van loopbaanvaardigheden.
De bijeenkomst vond plaats in Siena (IT).
 Lees meer
European Lifelong Guidance Policy Network meeting, 27-28 februari 2013
De meeting vond plaats in Dublin (IE) en was de eerste meeting in het ELGPN-programma 2013-2014. Het doel is om in deze periode de resource kit (zie elders in nieuwsbrief) te testen in de nationale context en aan de hand daarvan te kijken welke aanpassingen/ verbeteringen nodig zijn. In Dublin werd de aanpak en werkwijze verkend. Met het onderdeel quality & evidence uit de resource kit gaan we dieper aan de slag voor het mbo.
 Lees meer
Euroguidance meeting, 25-26 februari 2013 
De bijeenkomst voor alle Europese Euroguidance centra startte met een tweetal presentaties van het gastland over guidance in Ierland. De Ieren hebben vanuit de overheid loopbaandiensten voor zowel jongeren als volwassenen. Het Euroguidance programma in Ierland is onderdeel van het National Centre for Guidance in Education (NCGE). Deze bijeenkomst vond plaats in Dublin (IE).

Het NCGE brengt vanaf 1995 informatie en samenhang van de diensten in beeld, promoot en adviseert de overheid en stakeholders . De ontwikkelingen in Ierland kunnen inspiratie bieden voor het Nederlandse beleid en –uitvoering.
 Lees meer
Learning by Leaving II - joint conference for EU mobility networks, 5-6 december 2012
De Learning by Leaving conferentie was de tweede gezamenlijke conferentie van de Europese netwerken rond mobiliteit. De bijeenkomst vond plaats in Uppsala (SE). Doel van de conferentie was enerzijds het stimuleren van de netwerken en de samenwerking tussen vertegenwoordigers van Europass, Euroguidance, Eurodesk en Eures. Deze Europese netwerken hebben allen tot doel om Europese mobiliteit in het onderwijs en op de arbeidsmarkt te vergemakkelijken en te bevorderen.
 Lees meer
Workshop Guidance in employer’s age management strategies, 10 december 2012
Hoe kunnen Europa en de lidstaten ervoor zorgen dat ouderen langer aan het werk blijven? Welke rol speelt loopbaanbegeleiding in de strategie van werknemers om ouderen langer aan het werk en leren te houden en hun vaardigheden te ontwikkelen? Hoe en in welke mate is loopbaanbegeleiding voor deze groep aanwezig. Deze vragen stonden centraal tijdens deze workshop die werd georganiseerd door Cedefop en plaatsvond in Thessaloniki, Griekenland.
 Lees meer
EUROPESE PUBLICATIES
Vertalingen publicaties European Lifelong Guidance Policy Network (ELGPN)
Als resultaat van het werkprogramma 2011-2012 bracht het ELGPN eind vorig jaar een aantal publicaties uit; Euroguidance vertaalde een vijftal van deze publicaties.
 
Beleidsontwikkeling voor levenslange begeleiding: een Europese Resource Kit
teaser
Met name deze publicatie is voor de periode 2013-2014 van belang. Dan zal deze resource kit namelijk getest worden in de praktijk. In Nederland wordt aansluiting gezocht bij nationale ontwikkelingen en thema’s, zie in deze nieuwsbrief het activiteitenplan Euroguidance.

 Lees meer
Flexicurity: gevolgen voor levenslange loopbaanbegeleiding
teaser
Flexicurity streeft naar harmonie tussen flexibiliteit voor werkgevers en zekerheid voor personen. Deze conceptnota, ontwikkeld in opdracht van het ELGPN, gaat uitgebreider in op het concept, onderzoekt waarom het voor beleidsmakers in Europa steeds aantrekkelijker is en onderzoekt een aantal kwesties en discussies rondom het concept. Daarnaast wordt een uitgebreide analyse gemaakt van de beleidsimplicaties van flexibility voor levenslange begeleiding.
 Lees meer
Jeugdwerkloosheid: rol van beleid voor levenslange begeleiding bij de aanpak van het arbeidsaanbod en arbeidsvraag
teaser
Jeugdwerkloosheid is een groeiend probleem in Europa met grote gevolgen voor individuen, gemeenschappen, economieën en de samenleving. Deze conceptnota analyseert de huidige trends waarmee jongeren en beleidsmakers te maken hebben en de beleidslijnen en goede/interessante praktijken die in verschillende EU-lidstaten in opkomst zijn als antwoord op de jeugdwerkloosheid. Daarna wordt onderzocht wat er nog meer kan worden gedaan, gebruikmakend van beleidslijnen en praktijken voor levenslange begeleiding.
 Lees meer
Vaardigheden voor loopbaanmanagement: factoren bij een geslaagde beleidsimplementatie
teaser
De implementatie voor beleid voor vaardigheden voor loopbaanmanagement (CMS) gaat gepaard met een aantal uitdagingen. Deze conceptnota bekijkt welke factoren de ontwikkeling en implementatie van het vaardighedenbeleid ondersteunen en welke bij de beleidsimplementatie een obstakel kunnen blijken. De informatie in deze conceptnota wordt onderbouwd door theorie en de ervaringen in een aantal ELGPN-lidstaten.
 Lees meer
ELGPN voortgangsverslag 2011-2012
teaser
Dit verslag is een overzicht van de werkzaamheden van het ELGPN in 2011–12, inclusief een beoordeling van de impact op lidstaatniveau. Het verslag bevat tevens een analyse van relevante beleidsontwikkelingen op Europees niveau en geeft in hoofdlijnen de toekomstvisie weer. Het belicht vooral de onderdelen van de Europa 2020-strategie die betrekking hebben op levenslange begeleiding, inclusief zijn hoofddoelen en vlaggenschipinitiatieven.
 Lees meer
ELGPN Newsletter March 2013
Nieuwsbrief van het European Lifelong Guidance Network met de laatste ontwikkelingen op het gebied van  beleidsontwikkeling voor loopbaanbegeleiding op Europees niveau.
 Lees meer
Study Career Guidance in Colleges
Increasing National Careers Service co-location with colleges and the role of Colleges in providing a service to schools.
 Lees meer
Euroguidance Nederland • Postbus 1585 • 5200 BP 's-Hertogenbosch
T: +31(0)73 680 07 62 • info@euroguidance.nlwww.euroguidance.nltwitter.com/euroguidance
© Euroguidance Nederland
Profiel wijzigen | mail a friend | aanmelden | afmelden