– Is dit bericht niet goed te lezen? Klik hier om dit bericht direct in uw browser te bekijken –
EQAVET NL
Nieuwsbrief # 01 | maart 2014
Via deze Euroguidance nieuwsbrief brengen wij u met regelmaat op de hoogte van nationale en Europese ontwikkelingen en evenementen op het terrein van loopbaanactiviteiten. Kijk ook voor de laatste updates op www.euroguidance.nl

 
INSTRUMENTEN
LOB scan voor het vo
De scan is een praktisch instrument dat door zelfevaluatie alle gebieden van LOB in kaart brengt.
Bij het maken van de scan wordt enige basiskennis van deze gebieden als bekend verondersteld. De LOB-scan wil vo-scholen in één oogopslag de huidige stand van zaken binnen de eigen school tonen. Het resultaat van de LOB-scan vormt input voor het opstellen van een plan om de kwaliteit van LOB te verhogen.
 Lees meer
LOB-scan voor het mbo
Het doel van de LOB-scan is om zicht te krijgen op hoe Loopbaanontwikkeling en -begeleiding (LOB) in de onderwijsinstelling er op dit moment voor staat.
 Lees meer

 
RAPPORTEN EN PUBLICATIES
Advies Overgangen in het onderwijs
In een brief aan minister Bussemaker van OCW geeft de Onderwijsraad advies over de overgangen van leerlingen in het onderwijs. De raad constateert dat overgangen in het onderwijs nu niet soepel genoeg verlopen. Een van de aanbevelingen van de raad is om de loopbaanoriëntatie en –begeleiding in het onderwijs te verbeteren.
 Lees meer
Effect LOB: een derde minder uitval
Op initiatief van de VO-raad onderzocht ResearchNed voor het eerst de opbrengsten van loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) onder eerstejaarsstudenten hbo/wo.
 Lees meer
LOB in het voortgezet onderwijs en mbo
In de achterliggende decennia is de aandacht voor loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) in zowel schoolpraktijk als onderwijsbeleid toegenomen. Ontwikkelingen in de samenleving, de technologie en op de arbeidsmarkt gaan immers snel. Scholen beseffen steeds meer dat het voor leerlingen van waarde is loopbaancompetenties te ontwikkelen, zodanig dat ze beter beredeneerd keuzes maken over hun onderwijsloopbaan en datgene wat daarna nog volgt. LOB in het onderwijs wordt daarbij als voorwaardelijk gezien.
 Lees meer
De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2018  
Uit de rapportage van ROA blijkt dat het veel schoolverlaters tot 2018 moeite zal kosten om een passende baan te vinden. De arbeidsmarktperspectieven tot 2018 verschillen echter sterk tussen – alsook binnen – de verschillende opleidingsrichtingen.
 Lees meer

 
SEMINARS
Internationaal Mentoring Congres
20 maart 2014 - Heerenveen 
De aanleiding van dit grootschalig (inter)nationaal mentoring congres is de toenemende vraag naar ervaringen en inhoudelijke uitwisseling in Nederland en Europa. Gedurende het congres delen sprekers en ervaringsdeskundigen hun visie en kennis over mentoring voor jongeren. Euroguidance zal een publicatie verzorgen van de uitkomsten
van deze conferentie.
 Lees meer
Conference Towards inclusive educations
27 maart 2014, Madrid (ES)
Knowledge and Consciousness of an Inclusive Context to Avoid Early School Leaving 
At the conference, the SOS Network will formally launch the online portal and present the results from the efforts of establishing a pan-European network on social inclusion for students with special needs. Moreover, the SOS Network will award one of five institutions/organisations that has proved innovative and with an empowering approach to social inclusion.
Namens Euroguidance zal Peter van Deursen daar aanwezig zijn, samen met Jan Westrate van Scalda.
 Lees meer
1st EVC Biennale
9-11 april 2014,  Rotterdam
"EVC als de motor van resultaatgericht ontwikkelen in leer- en werksituaties, voor iedereen". De voertaal is Engels.
De conferentie wil beleid en uitvoering van EVC met elkaar verbinden en zal in het teken staan van kennis-uitwisseling en discussie over recente ontwikkelingen.
 Lees meer
Symposium Op weg naar arbeidsmarkt 3.0
10 april 2014 - Driebergen
Hoe zien arbeidsrelaties eruit in 2020?
Welke kansen brengt de arbeidsmarkt van de toekomst?

Tijdens het OVAL-symposium ‘Op weg naar arbeidsmarkt 3.0’ worden deze actuele onderwerpen op een interactieve en kritische wijze belicht. Wat vraagt de ‘nieuwe werknemer’ van de ‘nieuwe werkgever’ en vice versa?
Hoe worden in werkorganisaties verschillende generaties met elkaar verbonden? Welke kansen biedt ‘inclusief ondernemerschap’?
 Lees meer
Conference lifelong guidance in Switserland
23 juni 2014 - Fribourgh (CH) 
The networking conference for guidance counselors and experts will be held in the field of guidance under the theme Lifelong Guidance. The event will take place in the bilingual city of Fribourg, Switzerland and approximately 200 guidance specialists are expected to attend. The conference will be held in German and French and there will be workshops also in English.
 Lees meer
International Conference on the Dialogical Self
19-22 augustus 2014 - Den Haag 
The purpose of the conference is to create a forum for dialogue across the boundaries of specific (sub) disciplines that explores the possibilities and challenges related to the dialogical self. As such, the Eigth
International Conference on the Dialogical Self is open to psychologists and scholars of other social sciences and arts. 
 Lees meer

 
TERUGBLIK BIJEENKOMSTEN
Kennisdelings- en discussiebijeenkomst onderwijs-arbeidsmarkt
19 december 2013 - Utrecht
Op 19 december organiseerde Euroguidance Nederland een kennisdelings-en discussiebijeenkomst over loopbaankwesties op het snijvlak van (beroeps)onderwijs en arbeidsmarkt. Samen met experts op het gebied van loopbaankwesties uit beleid, bestuur en onderzoek werden ervaringen uitgewisseld over onder meer welke bouwstenen aangedragen kunnen worden voor een landelijke ontwikkelagenda op loopbaangebied in Europees perspectief? 
Op de website vindt u naast een uitgebreid verslag ook de presentaties en video’s van de verschillende lezingen.
 Lees meer
Webinar Using Information and Communication Technology in Delivering Career Interventions
19 februari 2014 - Finland
Het webinar werd georganiseerd door het Finse National Centre for Lifelong Guidance Expertise eVOKES op
het Finse Instituut for Educational Research, University of Jyväskylä, in samenwerking  met het European Lifelong Guidance Policy Network, ELGPN,
het Center for the Study of Technology in  Counseling and Career Development at the Florida State University en de International Association for Vocational and Educational Guidance, IAEVG.
Het Webinar bestond uit een lezing van James P. Sampson: Using Information and Communication Technology in Delivering Career Interventions (2014). 
 Lees meer
Oriëntatiegesprek met OVAL voor kennisplatform arbeidsmarkt en mobiliteit
6 maart 2014
Euroguidance Nederland heeft een verkennend gesprek gevoerd met vertegenwoordigers van OVAL. OVAL is de brancheorganisatie voor dienstverleners die actief zijn op het terrein van werk, loopbaan en vitaliteit – en daarbinnen ook de loopbaanbegeleiders. Eén van de redenen voor het gesprek was de behoefte van OVAL om te komen tot een kennisplatform op het gebied van arbeidsmarkt en mobiliteit.
 Lees meer

EUROPESE PUBLICATIE
iCeGS Newsletter
iCeGS is an applied research centre based within the Faculty of Education, Health and Sciences at the University of Derby with particular interests in career development and employability.
 Lees meer

EUROGUIDANCE NEDERLAND
Taken Euroguidance Nederland
Euroguidance Nederland vervult de rol van ‘Nederlands loopbaan Europees kennispunt’ in het licht van een leven lang leren. Dit betekent dat relevante informatie over loopbaan(begeleiding) vanuit Europa gekoppeld wordt aan relevante en actuele onderwerpen op het gebied van loopbaan(begeleiding) in Nederland, voor partners en intermediaire organisaties in de sectoren beroepsonderwijs en arbeidsmarkt.

Het koppelen van Europese informatie en ontwikkelingen zal op actieve wijze gebeuren door met belanghebbenden in gesprek te gaan en bijeenkomsten en studiebezoeken te organiseren.

In de werkwijze staat verbinding met wat er in Nederland speelt voorop naast het verbreden en verdiepen van het eigen perspectief door van Europa te leren.
 Lees meer
Euroguidance Nederland • Postbus 1585 • 5200 BP 's-Hertogenbosch
T: +31(0)73 680 07 62 • info@euroguidance.nlwww.euroguidance.nltwitter.com/euroguidance
© Euroguidance Nederland
Profiel wijzigen | mail a friend | aanmelden | afmelden